top of page

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu: Zasady

Regulamin sklepu internetowego www.4c-project.pl, prowadzonego przez KATARZYNA POTEMPA 4C PROJECT,  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 6451838501, REGON: 384079283

Regulamin sklepu: Tekst

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: www.4c-project.pl

 4. Sklep internetowy www.4c-project.pl – serwis internetowy dostępny pod: www.4c-project.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KATARZYNA POTEMPA 4C PROJECT a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę i cenę Towaru.

Regulamin sklepu: Tekst

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.4c-project.pl

 2. Sklep internetowy, działający pod www.4c-project.pl, prowadzony jest przez KATARZYNA POTEMPA 4C PROJECT, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5, 41-940 Piekary Śląskie, NIP 6451838501, REGON 384079283.

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 4. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.

Regulamin sklepu: Tekst

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Regulamin sklepu: Tekst

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.4c-project.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 7. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy

 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.

 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KATARZYNA POTEMPA 4C PROJECT Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości   e-mail, o której mowa powyżej.

 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 14. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

 15.  Oferowane towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
  a) każdy z produktów jest unikalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy tego samego modelu. Dotyczy to również poszczególnych elementów produktu           ( kamieni szlachetnych, kształtu i rodzaju zapięć ) oraz wymiarów tych produktów.
  b) większość towarów oferowanych w serwisie www.4c-project.pl są niewielkich rozmiarów, a prezentowane zdjęcia produktów mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru.
  c) różnice w wyglądzie towarów wynikające z różnych ustawień sprzętu komputerowego klientów ( kolor towaru, proporcje produktu itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Regulamin sklepu: Tekst

5. DOSTAWA

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 500 zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  Rodzaje  dostaw:
  a) INPOST (paczkomat, kurier)
  b) DHL (kurier)
  c) DPD (kurier)
  d) odbiór osobisty w sklepie : 41-940 Piekary Śląskie ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 5

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

 5. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.

 6. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.

Regulamin sklepu: Tekst

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.

 5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy www.4c-project.pl

 6. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za towar:
  b) płatnością w systemie PayPal, PayU, Przelewy24;
  c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
  Operatorem kart płatniczych jest Definicja od BRAMKI PŁATNOŚCI.

Regulamin sklepu: Tekst

7. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres: firma4c.project@op.pl oraz nr konta na który należy zwrócić pieniądze., w terminie 14 dni i wysyłając je na adres KATARZYNA POTEMPA 4C PROJECT podany w niniejszym Regulaminie.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: KATARZYNA POTEMPA 4C PROJECT

 3. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5, 41-940 Piekary Śląskie,

 4. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną nienaruszoną jego zawartością (produkt, metka, nienaruszona plomba, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.

 5. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem

Regulamin sklepu: Tekst

8. POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres firma4c.project@op.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

 10. Strony zgodnie wyłączają możliwość zwrotu towaru przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych w serwisie "na zamówienie". Produkty na których został wykonany grawer, zmieniony rozmiar lub dokonana została inna zmiana na życzenie ( ingerencja w produkt ) również są bez możliwości zwrotu.

 11. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

Regulamin sklepu: Tekst

9. JAKOŚĆ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności            

 2. Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,
  Sprzedawca oświadcza, że jakość każdego naturalnego kamienia szlachetnego jest poświadczona przez specjalny certyfikat.

  Podstawa prawna:
  * kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
  * ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zmianami

Regulamin sklepu: Tekst

10. WARUNKI GWARANCJI

 1. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na biżuterię zakupioną w naszym salonie jak i sklepie internetowym.

 2. Gwarancji udzielamy na wszelkie wady produkcyjne.

 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia (ścierania się metalu oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, szczerbienia, rozerwania, odkształcenia) oraz wady powstałe na wskutek nieprawidłowego użytkowania, jednak w każdej chwili mogą Państwo odpłatnie naprawić i odnowić biżuterię zakupioną u nas.

 4. Gwarancja nie obejmuje ubytków w kamieniach w wyniku naturalnego zużycia (ścieranie się łapek, kornów, zniekształcenia - w wyniku czego kamień wypadł lub ukruszył się). W biżuterii złotej wszystkie kamienie są oprawiane, a nie klejone.

 5. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii, wraz z dowodem zakupu - może to być metka lub paragon.

 6. Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji.

 7. Biżuteria  jest wyrobem delikatnym, zaleca się by nie spać w biżuterii, przechowywać z dala od środków chemicznych, nie moczyć w detergentach, ściągać przed kąpielą.

 8. Sprzedający, w terminie 14 dni od zgłoszenia, rozstrzygnie o zasadności reklamacji.

Regulamin sklepu: Tekst

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin sklepu: Tekst
bottom of page